Shinjuku Gyo-en

Shinjuku Gyo-en, Tokyo, December 2018